Дамба Жалсараев.Дуунэртэеэ хоорэлдоон

 

Г А Р Ш А Г

Дуу ханидаа

Турэhэн удэр

Баярмаагай одон

Наадан

Москвагай хуугэдтэ

Киногой hуулээр

Убгэн баабайн зубшэлhуниин тэн

Эжэл хоёр

Нарай моодэй

Алтан гар

Хубуундээ

Тосхоной ухибууд

Карандаш

Зун

Санаар

Шобхой ба наран сэсэг

Затай

Улбаан хоёр

Эрхуудэй

Хоёр

Зургаа

Баярай hонинууд (поэмэ)