Дамба Жалсараев.Сээжын зула.

 

ГАРШАГ

Хундэтэ уншагшад!

Буряад Республикын гимн

Буряад орон

Хориин аймаг

Доодо гол

Турэhэн голни, hайн даа!

Энэрхэг турэл дайдамни

Нзрэеэ

Иэлгэхэ гээшэмнай

Агваан Доржиев

Хоца Намсараев

Талын дуран

Бэе бэеэ гамнаеы

Инаг дуран - мунхэ гэрэл

Сэдьхэл соомнай

Холын ялагар одон

Саашаа болохо буридее

Хухын дуун

Дуран

Хэзэ.э, хэн нэгэн

Хэрээстэйхэн хээрээрээ

Эмээлтэ мориной ямарые

Яаралгуй шамдуухан

Туруушынхиеэ харахан нюдве

Иэшхэл

Зуруул носооходо

Шаас

Зуун ороной ульгэрэй

Онсо гэрэл

Хундын дээжэ

Хэдыт.эй хаб даа

Байгал

Байгал далай юугээр ядахаб даа

Байгал далайн долгинууд

Ilyyp бэшэ – далай

Байгалай нюдэн

Байгалай хуяг

Байгал булаг хоёр

Гунан ехэ дайдын

Жэлэй удэрэй тоогоор

Зурхэн — дэлхэйн бумбэрсэг

Ганга мурэн

Каягым

Ьанаа бодолой угалзанууд

Будамшуугай абдарhаа

Будамшуу (дуун)

Морин тухай угэ

Сагаалган