Дамба Жалсараев.АЯЛГАТА МYРНYYД.

 

ГАРШАГ

 

IБАЯСХАЛАНТА MYPHYYД

 

Ленин

Хорёод оной большевигууд

Улаан туг

Тэнгэриин Ьиилуур

Мунхэ-Сарьдаг

Морин тухай угэ

 

IIГАЗАР ДЭЛХЭЙН ДУУНУУД

 

Хушын дуун

Спутнигай дуун

Меерэй дуун

Хушоогэй дуун

Телефоной утаhанай дуунhэеы гэрэй дуун

Шэнэ гэрэй дуун

Сайн дуун

Гуламтын дуунhунай дуун

Турэлгын гэрэй дуун

Уурэй толоной дууун

Харгын дуун

Дуроогэй дуун

Аргамагай дуун

Мотоорой дуун

Годлиин дуун

Ундэрэй дуун

Булжамуурай дуун

Хадаhаа хиидэhэн шулуунай дуун

Бороогой дуун

Хатажа байhан голой дуун

Шуудэрэй дуун

Бугын дуун

Эртын сагай нэрэгуй булаша добуун дээрэхи ногоо сэсэгэй дуун

Хээрын аршаанай дуун

Алтанай дуун

Уншэи сагаан ботогын уйдан ябаhан талын дуун

Баргажан hалхинай дуун

Ангар дуухэйн дуун

Байгалай дуун

Тракторай дуун

Угалзын дуун

 

IIIБАЙГАЛАЙ MYPHYYД

 

Алдарта

Байгал

Байгалай мурнууд

Магтангуй яахабибди

Хундын дээжэ

Нуур бэшэ — далай

Ажалша Байгал

«Гэгээн Байгалаймнай...»

Байгалай нюдэн

Байгалай хуяг

Байгалай нэрэ

«Байгал далай юугээр ядахаб даа...»

Байгал булаг хоёр

Байгалай хоёр омогорхол

Ундэр гунзэгы хоёр

«Бахатай нэгэ моодо гу...»

«Дурбэн зугэй hалхи шуурган...»

«— Хэдытэй хаб даа Байгал?..»

«Алдарта Байгал...Алдарта...»

«Гунан ехэ дайдын...»

Байгални

Шиниингээ нэрээр, Байгал далай

 

IVБУРЯАД АЯЛГАНУУД

 

VУЯНГАТА MYRHYYД

 

Холын ялагар одон

«Саашаа болохо буридоо...»

Гэнтэ юундэ

Хулисоорэйт

«Замай, сагай аянда...»

Басаган хубуун хоёр

«Намда муу хэхэ гэжэ..»

Дуран

Эхэнэрнуудтэ

«Хуби заяандаа гомдохо...»