Дамба Жалсараев.Замай, сагай сууряанууд.

 

ГАРШАГ

 

Шулэгууд

Доодогол

Хилэ дээрэ

Шанго

Харбинда

Унаhан нухэрэйнгоо хуур дээрэ

Уhан хилэ

Самоледоор бусахадаа

Шамдаа

Убhэн дээрэ

Ленинэй орденто Сэрэндоржо Чимитовтэ

Турэhэн удэр

Хоца Намсараевай 60 наhанай баярта

Михайловскида уулзалга

Дуунайм булаг

Партида ороходоо

Финляндска вокзалда

Партиингаа hургаалаар

Улаан-Удын ПВЗ-гэй ойн баярай удэр

Токарь

Дуудээ бэшэг

Хугшэн эжы

Зун

Орожол байгаарай

«Буруугай бэлшээриhээ гараха...»

Ород нухэртоо

Украинада

Юхан Смуулда

Хара далайн эрьедэ

«Орденто театрай...»

«Хэлэндэ хубуун hая ороод...»

hуни

Баярмаагай одон

Хоёр зурхэн

Уурэй толоноор

Дурлаhан хун — шулэгшэ

Дуратайл юм haa хэлыш даа

«Жэжэ юумэнhээ арсалдаад...»

Шэнэ жэлэй угтамжа дээрэ

Эхэ тухай дуун

«Хасаршни яб ягаахан...»

Халуунхан дуран

Инаг дуранай гасалан

Малшан басагад

Хугшэн эжытэй хоорэлдоон

Эхэ

Жамсо Тумуновай дурасхаалда

«Хамаг юумэ hанаандаш тааранагуй...»

«Хаа яахая бидэ хоёр бэе бэеэ...»

Агууехэ намар

Ниидэлгэн

Аянда

Нютагтаа

Тракторист

Ёохор

Аша басаган хугшэн эжы хоёр

Хутага

Хухын дуун

Талын бороо

Ургы

Зэрэлгээн

Ута хэлэн

Годлинууд

«Гэнэн хонгор гулабхаа...»

Ильичэй гар

Улаан талмай дээрэ

Зурхэн — дэлхэйн бумбэрсэг

Аян зам

Байлдаан

Гомбосурэн

Отеллые тоглоно

Душэн дээрээ бэшэhэн шулэгhайхан дэлхэйм, hайн даа!

«Шаас тиг-тагхан алхална...»

«Зуруул носооходо...»

Онсо гэрэл

Хубшэргэ

Зурхэнэй шарха

«Хамсыгаараа ябууд зуураа...»

«Унил hэн даа...»

«Сэхынь шамда хэлэхэдэ...»

Гансаардалга

Эдээхэн хоёр орхихогуйл даа

«Наранай орохонь мэдээжэл бэд даа...»

Хорёод оной большевигууд

Улаан туг

Тэнгэриин hиилуур

Мэндээ!

Хун

Харгы замууд

Мурнууд

Олоной шэгнуур

Орой hуниин галнууд

Аяншанда

«Замай, сагай аянда...»

«Нюуса бэшэл — унихэнэй...»

«Намда муу хэхэ гэжэ...»

«Саашаа болохо буридоо...»

Гэнтэ юундэ

Хулнсоорэйт

«Хуби заяандаа гомдохо...»

Дархан хото, мэндээ!

Ази, Африкын уран зохёолшодой дурбэдэхи

Таджмахал

Ажалай памятник

Уран hайханай ордондо

Баньяан доро

Нангин ухэр

Энэдхэгэй уудэн

Ленин

Амар сани, нухэдни!

Шиниингээ нэрээр, Байгал далай

Холын ялагар одон

«Бага бэшэ нahaн соом...»

«Энеэдэ наадаар салгидаhан...»

Еохор, ёохор, хаанамши?!

Эхэнэрмуудтэ

Дуран

Басаган хубуун хоёр

Злата Прага

«...Нухэр Иван хэбтэнэ...»

Ян Козак хоорэнэ

Кракованы

Гушан наймадахи параллель

Моранбон

Чхоллим

Кэсон

Каягым

В. Б. Борсоевой хуур дээрэ

Байгал

Бодолнуудай угалза

Дурбэн зугэй, дурбэн сагай дурбэ-дурбэн мурнууд

Будамшуугай абдарhаа

«Элдэб ушар байдаг ааб даа...»

Хориин аймаг

Ази, Африкын уран зохёолшодой табадахи

Насими

Гунан дайдын гушан гурбан дуун

Агуу мунхэ жагсаал

Одонууд тухай дуун

Иссык-Куль

Байгалай эрьедэ концерт

Мунхэ Сарьдаг

Талын дуран

Улэсхэлэнтэ хооhон тала

Гобиин зураг

«Саг байдал хоёр...»

«Туруушыихиеэ харахан нюдоо онгойлгон...»

«Зуун ораной ульгэрэй...»

«Сэхынь хэлэбэл, шинии зан...»

«Коммунист хунууд—мэдэнэбди...»

Яаралгуй шамдуухан

Дээдэ Онгостой

«— Энэрхэг турэл дайдамни...»

Дэлхэй дээрэ

Бэе бэеэ гамнаеыл

Соло дууданам Буряадтаа

Будамшуу

Дабаанай саана дабаан

 

Поэмэнууд

 

Талын унэнтэ домог

Алас ундэр зам

Гол ехэ харгы

Байгал далайhаа — мэндын дуун

Баатар тухай домог (поэмэhээ булэг)

Морин тухай угэ

Хушвагэй урда

Ганга мурэн

Манай БАМ

Илалтын дуун